“Dân là gốc” và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hiện nay: Lòng dân đồng thuận, ủng hộ Đảng, Nhà nước – Tài sản vô giá của cách mạng

Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với Nhân dân lại càng đòi hỏi chăm lo, vun đắp. Đoàn kết thống nhất là sức mạnh vô địch.

Đoàn kết thống nhất là sức mạnh vô địch

Đảng chúng ta, dân tộc chúng ta khắp muôn dặm xã tắc sơn hà phải là một khối đoàn kết và thống nhất. Vì, lịch sử dân tộc ta cho thấy, khi anh em khắp cõi hòa thuận, trên dưới vua tôi một bụng, cả nước nỗ lực, toàn dân góp sức, thì không một kẻ thù nào xâm lăng Tổ quốc, dù tàn bạo và thâm hiểm nhất, không bị quét sạch, giữ gìn trọn vẹn và không ngừng phát triển tất cả những gì của giang san ông cha mấy nghìn năm để lại.

Lòng dân đồng thuận, ủng hộ Đảng, Nhà nước – Tài sản vô giá của cách mạng (Ảnh minh họa)

Hơn hết lúc nào, Đảng mãi nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của Nhân dân. Vì thế, suy cho cùng, một cách tự nhiên, mục tiêu cao cả và cụ thể của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, là chăm lo, bảo vệ lợi ích tối cao và toàn diện của Nhân dân.

Từ lịch sử nước nhà và nhu cầu phát triển hiện nay, càng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta: Sống và cống hiến trong lòng Nhân dân; buồn vui, sướng khổ cùng Nhân dân; nguyện sống chết vì Nhân dân… là riềng mối làm nên đồng thuận toàn dân, đồng thuận toàn xã hội xây dựng một xã hội công dân, làm động lực chủ yếu đổi mới chính trị hiện nay! Đó là thước đo sự trưởng thành về chính trị và đạo lý của chính mình. Đó chính là một chỉ báo tối thiểu về tầm viễn kiến chính trị, hành động chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ trọng trách đối với số phận Nhân dân, vị thế quốc gia – dân tộc, với bản chất của thể chế chính trị, triển vọng phát triển tất yếu của nền chính trị hiện đại nước ta.

Theo đó, về các chủ thể trong công cuộc phát triển Nhân dân và phát huy khối đại đoàn kết toàn Dân tộc, bao gồm: Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân, trong đó Ban Dân vận Trung ương và MTTQ Việt Nam là những lực lượng nòng cốt. Nếu Đảng, Nhà nước là những chủ thể căn bản thì Ban Dân vận và MTTQ các cấp là những chủ thể chủ yếu và các chủ thể khác (gồm tổ chức và cá nhân) là những chủ thể quan trọng trên nền tảng Nhân dân trong công việc xây dựng, phát triển Nhân dân và phát huy vị thế, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và toàn bộ nhiệm vụ phải: Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách về công tác dân vận làm nòng cốt; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam… nỗ lực phấn đấu, hy sinh sao cho xứng đáng: “Đảng ta là đứa con nòi của Nhân Dân”, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh…”, Đảng ta sinh ra “quyết không có lợi ích nào khác”, ngoài lợi ích “phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”; Nhà nước là của Dân, do Dân và vì Dân, do đó, phải thành tâm gặp Dân, hỏi Dân, nghe Dân, hiểu Dân, học Dân và hết sức phụng sự Nhân dân. Định chế hệ thống pháp luật thật sự phù hợp và hiện đại, kết hợp chặt chẽ pháp lý với đạo lý.

Cần nhấn mạnh, trong các loại tham nhũng có nguy cơ sẽ làm mất nước, thì tham nhũng lòng tin là nguy hiểm nhất, vì mất lòng tin là mất hết từ gốc. Đó chính là giặc từ bên trong nguy hiểm nhất. Với chức năng của mình, Đảng tuyên truyền, vận động Nhân dân biết sử dụng quyền lực của mình một cách hiệu quả, từ việc lựa chọn người đại diện đến giám sát, phản biện xã hội; từ việc khiếu nại, tố cáo đến biểu thị ý kiến đúng pháp luật… Từ nhiệm vụ của mình, Nhà nước kiểm soát các biểu hiện dân chủ quá trớn, tự do vô lối bằng các chính sách, pháp luật nhằm hạn chế tính tự phát, tâm lý đám đông tiêu cực trong các xung đột xã hội. Tới lượt mình, Nhân dân kiểm soát Nhà nước trước hết qua hệ thống bầu cử, sử dụng các công cụ giám sát khác: thanh tra, kiểm toán, kiểm tra quyền lực của bộ máy nhà nước. Đồng thời, Nhân dân thông qua các tổ chức có tính đại diện xã hội, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp; qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, qua hệ thống phương tiện truyền thông, để kiểm soát quyền lực nhà nước.

Và vì, “Đảng ta là đứa con nòi của giai cấp lao động”, nên “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo”. Rằng, “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”, “nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ đi”.  Suy cho cùng, là những vấn đề trọng yếu và cụ thể của việc đổi mới toàn diện, đồng bộ, không thể đặt trách nhiệm đó ngoài mục tiêu chăm lo, bảo vệ lợi ích tối cao và toàn diện của Nhân dân. Vì, điều giản dị: Nước ta là do Nhân dân là chủ và làm chủ! Đó chính là đạo đức, là văn hóa!

Mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước là mối quan hệ giữa lãnh đạo chính trị và quản lý đất nước, giữa định hướng chính trị và quản trị quốc gia, thông qua các đảng viên của Đảng, các tổ chức đảng trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, hơn lúc nào hết, vai trò của Nhà nước, lúc này có thể nói là, kiến tạo phát triển và quản trị quốc gia, trên nền tảng pháp luật không ngừng được hoàn thiện phù hợp với đất nước, với thông lệ và luật pháp quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, Nhà nước đổi mới không ngừng nền hành chính và công vụ quốc gia phụng sự Nhân dân, phục vụ công cuộc phát triển toàn diện đất nước.Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú luôn đề cao tính công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và trực tiếp nâng tầm nhìn và lòng tin của Nhân dân trên hành trình đi đến tương lai. Và, đó cũng chính là đòi hỏi của Nhân dân đối với Nhà nước của mình. Đồng thời, hết sức cảnh giác, ngăn chặn bằng pháp luật nguy cơ cấu kết giữa một bộ phận các nhà chính trị suy thoái trong bộ máy nhà nước với giới chủ và những người nắm tài chính quốc gia, hình thành các nhóm lợi ích làm khuynh đảo nền chính trị, kinh tế và xã hội đất nước.

Lòng Dân đồng thuận và ủng hộ Đảng, Nhà nước là tài sản vô giá của cách mạng!       

Kiến tạo pháp luật phù hợp với đạo lý dân tộc và pháp lý quốc tế

Để chăm lo và phụng sự Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần khắc cốt ghi tâm: Bảo vệ vô điều kiện Nhân dân: quyền Dân, sức Dân, tài Dân nhằm phát triển toàn diện Nhân dân thật sự xứng tầm là một trong các chủ thể trên các phương diện: về Dân sinh, Dân quyền và Dân chủ. Kiến tạo pháp luật phù hợp với đạo lý dân tộc và pháp lý quốc tế. Đây phải là công việc gốc của công cuộc phát triển và phát huy lòng Dân của quốc gia. Như vậy, một mặt, bảo đảm quyền dân chủ của Nhân dân để Nhân dân có điều kiện thực hành dân chủ, hiện thực hóa quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình. Mặt khác, Đảng, Nhà nước và tự Nhân dân cũng cần có cơ chế kiểm soát các hoạt động tự do ngoài quy định của pháp luật: vô chính phủ xâm hại quyền tự do, dân chủ của cộng đồng và của các thành viên khác trong xã hội, xâm hại lợi ích quốc gia.

Hiện nay, MTTQ Việt Nam tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giám sát hoạt động của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị theo pháp luật.

Nhưng, những ai nhân danh Nhân dân để mị Dân, “theo đuôi” Dân, lôi kéo Dân, thậm chí để kích động Nhân dân, gây rối xã hội để cốt mưu lợi ích đen tối cho mình, cho phe nhóm… thì chính là dân túy, là cơ hội nhất định phải lên án và kiên quyết tẩy trừ. Đó chính là trò mạo Dân, thủ đoạn bôi nhọ và hạ nhục Nhân dân, đánh cắp lòng tin chân chính và trong sáng của Nhân dân, là phá hoại Đất nước, chống lại Nhân dân, dứt khoát phải bị nghiêm khắc trừng phạt!

Giữ địa vị chủ thể quyền lực nhà nước là Nhân dân. Nói cách khác, duy chỉ Nhân dân mới có chủ quyền đối với quyền lực nhà nước. Nhưng Nhân dân ủy quyền cho các đại biểu của mình và giám sát đại biểu đó trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước. Nhân dân làm chủ bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp (thông qua các đại biểu, cơ quan dân cử và đoàn thể của dân). Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện. Quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật, mà bằng hệ thống các phương tiện khác: báo chí và truyền thông, các thiết chế Quy chế Dân chủ ở cơ sở, bảo đảm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân thụ hưởng”, thông qua MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Các thành viên của MTTQ Việt Nam trong khi tuân theo Điều lệ của MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình. MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội của Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục chính trị và đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân, là “sợi dây” thắt chặt và “cây cầu” tin cậy bảo đảm mối liên hệ tự nhiên giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực nhà nước. Theo Hiến định, mỗi người tự do sử dụng toàn bộ quyền lực của mình. Đối với Nhà nước, Nhân dân ủy một phần quyền để tạo thành Nhà nước, phần còn lại Nhân dân tự do với các quyền của mình theo Hiến pháp và pháp luật. Đó là nguyên tắc. Vì vậy, Nhân dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết quyền và phương diện được kiểm soát. Như vậy, dưới sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Những điều mà pháp luật cấm là những điều được xã hội thỏa thuận và ghi thành khế ước (Hiến pháp) và được cụ thể hơn nữa thông qua các đạo luật. Đó cũng chính là giới hạn quyền lực của công dân (Nhân dân) để công dân thực hiện đúng, đầy đủ và hiệu quả quyền lực của mình.

Vì lẽ đó, công dân cũng có thể lạm quyền hoặc vô hình buông bỏ quyền lực, khi sử dụng các quyền của mình: vì tự do cá nhân dẫn tới xâm hại tự do của xã hội và tự do của cá nhân khác, xâm hại đến ý chí chung, thậm chí phạm tội; dùng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ, quyền biểu tình… để gây rối, vô hình tùy tiện hoặc vô thức chống lại cộng đồng và xã hội; tình trạng bầu thay, bầu thay các cử tri trong việc lựa chọn đại biểu đại diện cho mình trong các cơ quan của Quốc hội và HĐND các cấp…

Tới lượt mình, Nhân dân cũng tự biết đâu là quyền và nghĩa vụ chân chính của mình, đâu là lợi ích chính đáng của mình theo đạo lý và đúng pháp lý, để thực sự xứng đáng là cái tôn quý nhất của quốc gia, tài sản vô giá của dân tộc – Quốc bảo Lòng Dân. Coi pháp luật là thượng tôn, Nhân dân ta nỗ lực toàn diện tự nâng mình lên một cách toàn diện, xứng đáng là người chủ đất nước, xây dựng một xã hội công dân bảo vệ chính mình, chỉ có tối thiểu phổ thông tri thức mới có thể làm tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong xác quyết những đại sự của đất nước theo Hiến pháp và pháp luật. 

Sự phát triển cao nhất của quốc gia chạm tới đỉnh cao nhất của chính trị và cũng đồng thời chạm tới tầng sâu nhất của trái tim kiêu hãnh danh dự gắn với sứ mệnh của mỗi con người. Đó là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu, động lực để Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững và trở nên hùng cường trên nền móng văn hóa mấy nghìn năm của Dân tộc, trong tầm nhìn năm 2045: Rạng rỡ vị thế và danh dự Việt Nam hùng cường vững chãi trên nền móng Nhân dân!

Chế độ vững chãi – Dân tộc trường tồn – Đất nước phồn vinh – Nhân dân hạnh phúc trên nền tảng 100 triệu đồng bào đại đoàn kết!

Chúng ta cần một triết lý văn hóa của sự phát triển mạnh mẽ và bền vững, để Quốc gia Tự tôn – Mỗi người Tự trọng – Dân tộc Tự cường – Tổ quốc Phồn vinh. Tất cả nhằm xây dựng nước Việt Nam Độc lập, tự do, thống nhất, hùng cường và văn hiến, giữ vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Và, mỗi người, theo đó, không ngừng tỏa sáng.

 Nhị Lê – Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

(Nguồn: http://mattran.org.vn)