Giới thiệu
Viện Nghiên cứu
Lịch sử và Văn hóa Việt

Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt (tên tiếng Anh “Vietnamese Institute of History and Culture Research, tên viết tắt “VIHC”) là tổ chức khoa học và công nghệ, có trụ sở tại Hà Nội, các chi nhánh tại miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên và 02 trung tâm nghiên cứu trực thuộc.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” và “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt ý thức sâu sắc vai trò của tri thức lịch sử và văn hóa dân tộc trong việc góp phần kiến tạo động lực cho đất nước, quê hương vươn tới hạnh phúc, ấm no, thịnh vượng.

Viện đã và đang đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác trong cả nước tổ chức nghiên cứu, hội thảo, phát triển các dự án thực nghiệm khoa học xã hội; biên soạn, xuất bản nhiều đề tài Lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị, sách địa chí; các chuyên đề, các tài liệu khác liên quan lịch sử, văn hóa

Xem thêm

Hoạt động khoa học