Lịch sử Công an huyện Như Xuân (1952 – 2022)

Như Xuân là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa, trải qua quá trình lịch sử, từ lâu đời, các thế hệ người dân Như Xuân đã đoàn kết, gắn bó bên nhau, cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước.

Khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong thành công đó, có sự đóng góp của lực lượng Công an huyện Như Xuân.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và các chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy Như Xuân. Đội ngũ nhân sự của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Đảng ủy – lãnh đạo Công an huyện tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Công an huyện Như Xuân (1952 – 2022)”.

Cuốn sách nhằm khái quát lại quá trình xây dựng, chiến đấu trong chặng đường 70 năm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Như Xuân, sự lãnh đạo, quản lý của Công an tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân đã giúp Công an huyện Như Xuân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an huyện. Đây là nguồn tài liệu quan trọng nhằm giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống để mỗi cán bộ, chiến sĩ trân trọng, giữ gìn, phát huy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của Công an huyện Như Xuân.

 

VIHC