VIHC: Khai thác, quản lý tư liệu – yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng biên soạn các đề tài lịch sử

Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt luôn nhận thức tầm quan trọng của việc sưu tầm, xác minh, quản lý và khai thác  các nguồn tư liệu để phục vụ nhiệm vụ biên soạn các đề tài lịch sử nói chung và Lịch sử Đảng nói riêng. 

Cùng với việc liên kết, trao đổi với các các nhà xuất bản, thư viện lớn, Viện đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ nhân viên trực tiếp khai thác các nguồn tư liệu tại Trung tâm lưu trữ lịch sử, Văn phòng Tỉnh ủy, thư viện các tỉnh, thành và các nguồn tư liệu được các nhân chứng lịch sử, cán bộ, đảng viên và nhân dân cất giữ.

Tra cứu tư liệu tại Viện Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Việt

Nhân sự của Viện Nghiên cứu lịch sử Văn hóa Việt khai thác tư liệu tại Trung tâm Lữ trữ lịch sử – Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

 

Tư liệu thành văn khi được sưu tầm về, Viện tổ chức kiểm tra, đối chiếu, xác minh, tạo thư mục để hệ thống hóa theo từng địa phương, sắp xếp theo thời gian gắn với nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng và ngành ở địa phương. Đến nay Viện đã có hàng trăm đề mục với hàng vạn trang tài liệu. Hầu hết tư liệu được số hóa, thuận tiện cho nghiên cứu viên tra cứu, lựa chọn các sự kiện, số liệu để nghiên cứu các đề tài lịch sử.

Vừa qua, các đề tài Lịch sử Đảng bộ các cấp do Viện phối hợp nghiên cứu, biên soạn đều được cơ quan thẩm định chuyên môn đánh giá đảm bảo bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tôn trọng lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn. Việc quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn tư liệu là yếu tố quyết định để  nâng cao chất lượng biên soạn các đề tài lịch sử.

 

VIHC.