Hội thảo Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/6/2013, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 1954 – 2020”

 

 

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

Dự hội thảo có lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ, lãnh đạo Viện Nghiên cứu lịch sử và Văn hóa Việt, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 1954 – 2020.

Kế thừa nội dung cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 1954 – 2012 đã phát hành năm 2013, Ban biên soạn đã chỉnh lý, bổ sung giai đoạn 1954 – 2012 và biên soạn bổ sung giai đoạn 2012 – 2020.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương (từ chương I đến mục I chương V là kế thừa cuốn sách đã phát hành được chỉnh lý, bổ sung); từ mục II chương V là biên soạn mới. Cụ thể, Chương I: Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển Đảng bộ cơ quan dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn (1954 – 1965); Chương II: Đảng bộ Cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ củng cố hậu phương, tích cực chi viện cho tiền tuyến, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 – 1975); Chương III: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia (1975 – 1985); Chương IV: Đảng bộ CCQ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và bước đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2005); Chương V: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị (giai đoạn 2005 – 2020).

Đại biểu phát biểu góp ý tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục cuốn sách, đồng thời đóng góp các ý kiến về nội dung liên quan đến thông tin số liệu, sự kiện, nhân vật; văn phong, ngôn đảm bảo khoa học, chặt chẽ hơn. Dự kiến cuốn sách sẽ xuất bản và phát hành vào 3/2/2024, nhân dịp Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

VIHC