Đuổi giặc nước: Tài liệu lịch sử tỉnh Đảng bộ Thanh Hoá thời kì Cách mạng tháng Tám (1939-1945)