Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Tân Bình: Sơ thảo