Triển khai nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Thủy

Tháng 5/2024, Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ vào yêu cầu yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình hợp tác giữa Viện với Huyện ủy Cẩm Thủy, trên cơ sở cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Thủy (1946 – 2010) phát hành năm 2010, lãnh đạo Viện thống nhất phương pháp chỉnh lý, bổ sung bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, có sự kế thừa tiếp nối trong nghiên cứu, biên soạn.  

Lãnh đạo Viện giao cho Ban Nghiên cứu – Biên soạn, xây dựng hệ thống văn bản, triển khai kế hoạch sưu tầm tư liệu, xây dựng đề cương một cách hệ thống, bài bản để tiếp tục nghiên cứu làm rõ các nội dung được cho là chưa chính xác hoặc chưa cụ thể. Chú trọng sưu tầm tài liệu, hình ảnh, lời kể có liên quan đến hoạt động cách mạng của lớp đảng viên đầu tiên và sự kiện thành lập tổ chức đảng đầu tiên của huyện năm 1946, diễn biến các kỳ Đại hội, những sự kiện tiêu biểu trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, khẳng định vao trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đối với sự phát triển kinh tế, xã hội đối với địa phương

Hội đồng quản lý Viện quyết định thành lập Ban nghiên cứu biên soạn bao gồm chủ biên có trình độ Tiến sĩ lịch sử, hai thành viên và một thư ký đề tài. Đồng thời, mời thêm các nhà khoa học ngoài Viện tham gia phối hợp thực hiện. Mục tiêu trong năm 2024 biên soạn xong bản thảo, tổ chức các lần hội thảo. Đầu năm 2025 thực hiện xong các thủ tục thẩm định, xin cấp phép xuất bản, in ấn và phát hành, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2025 – 2030)

VIHC