VIHC chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)

  Được hình thành vào ngày 18/11/1930, theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Hội Phản đế Đồng Minh chính là tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự ra đời và trưởng thành của Mặt trận đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

 

  Với những ý nghĩa to lớn không chỉ trong giai đoạn kháng chiến mà còn tác động mạnh mẽ đến quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Mục tiêu nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Sự kiện này đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới, thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, vai trò quan trọng của đoàn kết toàn dân như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

  Thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của VIHC phối hợp với cấp ủy các địa phương đã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn nhiều đề tài lịch sử cách mạng. Các đề tài đều nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng về phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng phong trào cách mạng, kháng chiến kiến quốc trước đây và trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay.

  Chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11 và kỉ niệm 93 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tin tưởng rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả trong xây dựng và phát huy vai trò khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó sắt son giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Đảng đã đề ra.

VIHC