Nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn

Ngày 28/11/2023, Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt tổ chức họp triển khai nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn. Tại cuộc họp, căn cứ những yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình hợp tác giữa Viện với Huyện ủy Nga Sơn, trên cơ sở cuốn lịch sử tập I (1945 – 1975), tập II (1975 – 2010) đã phát hành thời gian trước, lãnh đạo Viện quán triệt phương pháp luận khoa học khi nghiên cứu chỉnh lý và bổ sung, đảm bảo tính kế thừa và tính tiếp nối.

Định hướng tiếp tục đầu tư sưu tầm tư liệu một cách hệ thống, bài bản để tiếp tục nghiên cứu làm rõ các nội dung được cho là chưa chính xác hoặc chưa cụ thể. Chú trọng sưu tầm tài liệu, hình ảnh, lời kể có liên quan đến hoạt động cách mạng của lớp đảng viên đầu tiên năm 1945, sự ra đời của tổ chức Đảng tiền thân năm 1946, các nhiệm kỳ Đại hội và danh sách Ban Thường vụ từ khi Đảng bộ huyện thành lập đến năm 2020, khẳng định hơn nữa bề dày lịch sử và vai trò tiên quyết của Đảng bộ huyện Nga Sơn đối với sự phát triển của vùng đất, con người Nga Sơn ngày nay.

Hội đồng quản lý Viện quyết định thành lập Ban nghiên cứu biên soạn bao gồm 1 chủ biên có trình độ Tiến sĩ lịch sử, 2 thành viên và 1 thư ký đề tài. Đồng thời, dự kiến mời thêm 1 – 2 nhà khoa học ngoài Viện tham gia phối hợp thực hiện.

Trên cơ sở đề cương tổng quát do Huyện ủy Nga Sơn ban hành, từ tháng 12/2023, Ban nghiên cứu biên soạn tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện, đề cương sưu tầm tư liệu thành văn, đề cương chụp ảnh, đề cương phỏng vấn và các chương trình khảo sát, điền dã liên quan… Mục tiêu trong năm 2024 biên soạn xong bản thảo, tổ chức các lần hội thảo. Đầu năm 2025 thực hiện xong các thủ tục thẩm định, xin cấp phép xuất bản, in ấn và phát hành.

VIHC