VIHC CHÚ TRỌNG TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC

Xác định nhân lực chất lượng cao là nhân tố quan trọng đảm bảo hiệu quả hoạt động nghiên cứu, VIHC đã và đang triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao cho cán bộ, nghiên cứu viên của Viện.

Tham gia lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học

Trong bối cảnh đất nước mở cửa, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định có vị trí vô cùng quan trọng, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trường, tiếp cận và phát triển nền kinh tế tri thức. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ta sớm có chủ trương đúng đắn về phát triển nguồn nhân lực cao, nhất là từ Đại hội XI trở lại đây. Tại Đại hội XI (năm 2011), Đảng ta nhấn mạnh: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”

Tại Đại hội XII, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao tiếp tục được Đảng ưu tiên lên hàng đầu: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong nhà trường cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh, chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ năng thực hành”

Kế thừa tinh thần các đại hội trước, Đại hội XIII (năm 2021) của Đảng tiếp tục xác định “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn cầu)”

Thực hiện theo các chủ trương, đường lối của Đảng, với vai trò là một viện nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, Ban Lãnh đạo VIHC nhận thấy công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu. Trong công tác nghiên cứu văn hóa, lịch sử, chất lượng của nguồn nhân lực lại càng là yếu tố quyết định. Đây là nguồn nhân lực, có vai trò giữ “hồn cốt” của dân tộc và bảo tồn, phát huy, quảng bá “hồn cốt” của dân tộc đến khắp mọi miền đất nước và ra thế giới.

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập

Thời gian qua, VIHC đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, nghiên cứu viên đang làm việc tại Viện. Các hoạt động đều mang đến những hiệu quả thiết thực cho công tác nghiên cứu, đảm bảo các mục tiêu hoạt động của Viện. Để khẳng định vai trò và vị thế đi đầu, VIHC bố trí, sắp xếp cho các cán bộ, nghiên cứu viên có trình độ cao tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do các cơ quan nhà nước tổ chức.

Tham gia các lớp bồi dưỡng giúp các cán bộ, nghiên cứu viên của Viện phát triển toàn diện kỹ năng nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các kỹ năng nghiên cứu liên quan đến ngành khoa học xã hội nhân văn nói chung, chuyên ngành lịch sử, văn hóa nói riêng. Đồng thời, các lớp bồi dưỡng còn gợi mở thêm khả năng phát triển các kỹ năng mềm, viết, trình bày các bài báo khoa học và các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản khác cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao của VIHC.

VIHC