Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt triển khai biên soạn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng

Tháng 12/2023, Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt (VIHC) đã họp bàn, tổ chức triển khai biên soạn nhiều đề tài Lịch sử Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng.

Đây là đề tài Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt được lựa chọn làm đơn vị nghiên cứu biên soạn từ cuối tháng 11/2023, thuộc Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc “Nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 – 2025”.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng nói riêng đã không ngừng phát triển, củng cố, mở rộng; góp phần thực hiện và đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, khơi gợi tinh thần yêu nước của mỗi người dân, đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thành một lực lượng hùng mạnh đánh đuổi thực dân, đế quốc, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Trong giai đoạn 2020 – 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 và vận động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trong giai đoạn mới với xu thế hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là tổ chức chính trị quan trọng, tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Do đó, việc nghiên cứu biên soạn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ góp phần tái hiện lịch sử vẻ vang, hào hùng trong chặng đường xây dựng, trưởng thành, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và những đóng góp của Mặt trận trong các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

VIHC