VIHC: Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, tạo được tiếng vang, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, động viên phong trào giải phóng dân tộc.  Đây được xem là tài liệu quan trọng, giúp nhân dân hiểu Đảng, ủng hộ, tin và đi theo Đảng, cùng Đảng đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

Qua 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành Tuyên giáo luôn được Đảng quan tâm chăm lo, đào tạo, giáo dục, rèn luyện, lớn mạnh về số lượng và dày dặn kinh nghiệm thực tiễn. Ngành Tuyên giáo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đưa chủ trương, đường lối của Đảng tới nhân dân, góp phần làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945 và thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến. Thông qua những ấn phẩm sách, báo, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, ngành Tuyên giáo đã tạo được sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, giúp nâng cao uy tín và vị thế của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, củng cố niềm tin của nhân dân.

Những ấn phẩm của ngành về đề tài lịch sử, văn hóa, luôn nhận được sự đánh giá chuyên môn cao, nhất là những ấn phẩm nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đã tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm tự hào, thêm những bài học kinh nghiệm quý báu để vững tin trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, đổi mới.

Cán bộ, nghiên cứu viên VIHC và cán bộ, chuyên viên ngành tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn trao đổi về nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn các đề tài lịch sử văn hóa (tháng 7/2023)

Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt luôn tự hào vì được đồng hành cùng Ban Tuyên giáo các cấp, triển khai những đề tài ý nghĩa, đóng góp công sức, giá trị khoa học qua công tác nghiên cứu, biên soạn, in ấn các ấn phẩm sách, góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, tình yêu quê hương, đất nước tới cán bộ đảng viên và nhân dân.Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt xin được tôn vinh Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo và chúc đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, “dự đoán trúng, tham mưu hay”, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ, khoa học để góp phần hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Nghiên cứu viên VIHC và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu trao đổi về phương pháp biên tập, xuất bản sách lịch sử  (tháng 7/2023)

 

 

VIHC