Lịch sử phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Lạng Sơn (1925 – 2023)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy Lạng Sơn, trải qua chặng đường gần 80 năm xây dựng và phát triển (1946 – 2023), Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức động viên các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ,  luôn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang của công đoàn Lạng Sơn sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động tỉnh Lạng Sơn. Đội ngũ nhân sự Viện Nghiên cứu lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức sưu tầm, nghiên cứu biên soạn và xuất bản sách “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn (1925 – 2023)”. Đây là đề tài được tái bản, bổ sung trên cơ sở cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Lạng Sơn (1925 – 2006)” xuất bản năm 2008 và viết mới giai đoạn 2007 – 2023.

Nội dung cuốn sách tái hiện một cách chân thực quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Công đoàn tỉnh, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới. Cuốn sách ra mắt vào dịp Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

VIHC