Văn kiện Đảng bộ huyện Phú Lương (1946 – 2020)

Phú Lương là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương đã kế thừa và phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất của ông cha. Trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển (1946 – 2020), Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Nhân sự của Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn “Văn kiện Đảng bộ huyện Phú Lương (1946 – 2020)”. Văn kiện của Đảng bộ huyện được tổng hợp một cách khoa học, thống nhất, sắp xếp theo trình tự thời gian, bảo đảm tính lịch sử, chính trị, bao gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương; các chỉ thị, nghị quyết do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành; các văn bản phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực (kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng…).

Cuốn sách có giá trị, lịch sử, khoa học và thực tiễn, thuận tiện cho tra cứu phục vụ nghiên cứu lý luận và biên soạn lịch sử Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý.

 

VIHC